Вост Европа

Сравнение товаров (0)


Нотатки під час подорожі від турецького кордону через Буковину, вздовж Східної та Західної Галичини, Сілезії та Моравії до Відня
Автор: Рорер Й.

Нотатки під час подорожі від турецького кордону через Буковину, вздовж Східної та Західної Галичини, Сілезії та Моравії до Відня

Йозеф Рорер – статистик і краєзнавець, професор львівського університету. Його книга вийшла 1804 року у Відні. Українською мовою книга виходить вперше.Нотатки Йозефа Рорера описують його подорож до Відня від Молдови через Буковину (зосібна й Чернівці) та Галичину, що відбувалася упродовж листопада 1802 – квітня 1803 року. Описи місять цінні об’єктивні ретроспективні дані про життя на Буковині та Галичині на початку ХІХ століття. Ідеться про економіку згадуваних земель, про ресурси, про необхідність їх раціонального використання. Автор згадує-фіксує багато гідронімів, топонімів, розповідає про людей та їхні звичаї у різних місцевостях, подає демографічні дані, торкається історії виникнення перших німецьких колоній, описує своє перебування в Чернівцях та інших містах, а також селах.Видання охопить досить широку цільову аудиторію, адже подає інформацію, що охоплює різні галузі. Книга буде цікавою, історикам, архівістам, краєзнавцям, економістам, управлінцям, культурологам, етнографам, усім, хто пов’язаний з господарською діяльністю, хто цікавиться історією і культурою та просто любить літературу реального життєвого досвіду.Формат 125х170 мм..

251грн.

Карпато-Українська держава. До історії визвольної боротьби Карпатських українців у 1919-1939 рр.
Автор: Стерчо П. \проф. д-р

Карпато-Українська держава. До історії визвольної боротьби Карпатських українців у 1919-1939 рр.

У книзі подано історію боротьби карпатських українців за свою незалежність і возз'єднання з вільною Україною в 1919-1939 роках. Основну увагу приділено подіям 1938-1939 років. Свою працю автор присвятив творцям цих подій і особливо Президентові Карпато-Української Республіки Августинові Волошину. Актуальність книги і сьогодні є наболілою. Ниніншні прояви сепаратизму мають штучне походження та інспіровані проімперськими політичними партіями..

451грн.

Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Представления об этнической номинации и этничности XVI-начала XVIII века
Автор: Мыльников А.С.

Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Представления об этнической номинации и этничности XVI-начала XVIII века

В книге рассматриваются пути складывания этничности в системе языка и культуры, проблемы исторической памяти этноса и другие вопросы, представления славянских и неславянских авторов об этнической номинации и об этничности славянских народов. Происхождение и содержание терминов «славяне», «русские», «поляки», «чехи» и другие, представления о признаках этничности (проблема так называемого национального характера), попытки ученых того времени универсализировать оценки «свойств» славянских народов — такова проблематика, которой посвящена данная монография. Отдельный раздел посвящен образу жизни и обычаям славянских народов. Монография написана на основе источников, извлеченных автором из архивов России и зарубежных стран (Германия, Швеция, Чехия, Литва и другие). Большинство материалов носит уникальный характер и вводится в научный оборот впервые.Книга предназначена историкам, этнографам, культурологам и всем, кто интересуется историей культуры славян в ее взаимосвязях с культурой соседних этносов...

645грн.

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 15-16 вв. Главные тенденции политических взаимоотношений
Автор: Греков И\ред.

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 15-16 вв. Главные тенденции политических взаимоотношений

В книге исследуются главные тенденции политических взаимоотношений Османской империи со странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв., в ту историческую эпоху, когда утверждалась новая политическая карта данного региона; освещается политическая, идеологическая и культурная жизнь данной части Европы в XV—XVI вв.ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕГлава 1СТАНОВЛЕНИЕ ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОСМАНСКОГО ФЕОДАЛИЗМАГлава 2ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИГлава 3НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIV—XV вв.Глава 4ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В 50—70-е ГОДЫ XV в.Глава 5ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, КРЫМ И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XV в.Глава 6КОРОЛЕВСТВО ВЕНГРИЯ И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ (XV — ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVI в.)Глава 7ОТНОШЕНИЯ ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ С ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В КОНЦЕ XV — НАЧАЛЕ XVI в.Глава 8ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, КРЫМ И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVI в.Глава 9ПОРТА, КРЫМ И ПОЛИТИКА СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVI в.Глава 10ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ С ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В XVI в.Глава 11ГАБСБУРГИ, ВЕНГРИЯ, ТРАНСИЛЬВАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVI в.Глава 12ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ ПОД ВЛАСТЬЮ ОСМАНОВГлава 13ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ОСМАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ В ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ (КОНЕЦ XV-XVI В.)Глава 14ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, КРЫМ И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В 50-70-е ГОДЫ XVI в.ЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК СОКРАЩЕНИЙУКАЗАТЕЛЬ ИМЕН..

502грн.

Романия и Барбария
Автор:

Романия и Барбария

В первые века нашей эры жители Римской империи называли свою родину Романией. За ее пределами лежала, по их представлениям, обширная Барбария - мир "варварских" племен и народов. Авторы книги рассказывают об отношениях этих двух миров, о том, как в процессе исторического развития возникли такие народы, как итальянцы, швейцарцы, хорваты, фриулы, сардинцы, фризы и др. Для этнографов, историков и читателей, интересующихся историей Европы. ..

415грн.

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и Крещение Руси
Автор:

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и Крещение Руси

В книге в сравнительно-историческом плане анализируется процесс христианизации народов обширного региона Европы. Авторы рассматривают принятие христианства каждым народом как следствие сложного переплетения внутренних и внешних факторов исторического развития. В книге анализируются переход от языческих верований к христианству, положение церкви в раннефеодальном обществе, взаимоотношения церкви и государства. Значительное внимание уделено роли христианизации в развитии культуры, и прежде всего письменности. В важнейших из этих контекстов представлен и сюжет о крещении Древней Руси.Для историков и широкого круга читателей...

215грн.

Брак у народов Западной и Южной Европы
Автор:

Брак у народов Западной и Южной Европы

Этот коллективный труд продолжает исследование о браке и свадебных обычаях у народов зарубежной Европы в XIX — начале XX в. Книга, посвященная этим сюжетам у народов Центральной и Юго-Восточной Европы, вышла в свет в 1988 г., готовится к публикации работа о народах Северной и Северо-Западной Европы.Из настоящей книги читатель узнает, как заключали брак немцы, австрийцы, венгры, португальцы, народы Швейцарии, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Нидерландов. В центре внимания авторов семейно-бытовая сфера жизни, морально-этические нормы, обычное право, комплекс свадебных обычаев и обрядов, их символика, фольклор народов Западной и Южной Европы.Для этнографов, историков, филологов, а также всех интересующихся культурой и бытом народов Европы...

351грн.

Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ.
Автор: Шкаратан О.И.

Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ.

Это первая в стране книга, в которой рассматриваются ключевые идеи теории социальной стратификации трансформирующихся обществ. Раскрыта динамика стратификационных систем, проведен анализ направленности воспроизводства реальных социальных групп, процессы складывания национальных элит, групп крупных собственников, среднего класса; состав и положение низших слоев общества. Для исследователей и преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся в области социальных, экономических и политических наук...

351грн.

Ранний этап этнической истории венгров
Автор: Шушарин В П

Ранний этап этнической истории венгров

В монографии доктора исторических наук, профессора Владимира Павловича Шушарина (1924–1999) выявлены основные черты этнического самосознания венгров (мадьяр) IX – XII вв., когда складывались предпосылки образования венгерской раннефеодальной народности, развивался и завершался процесс ее формирования. Прослежены объективные факторы, определявшие этническое самосознание мадьяр (основные параметры социального организма, его хозяйственно-культурный тип, перипетии внутри- и внешнеполитической истории, межэтнические контакты). Основное внимание сосредоточено на исследовании конкретных проявлений этнического самосознания венгров и его отдельных компонентов. Проанализированы свидетельства всех известных к настоящему времени письменных памятников с учетом результатов трудов предшествующих исследователей. С о д е р ж а н и е : Глава I. Методика изучения этнического самосознания. Глава II. Формирование этнической территории Глава III. Эпоха союза племен (IX в.). Глава IV. Эпоха обретения этнической территории в Среднем Подунавье и складывания раннефеодальной государственности (X в.).Глава V. Период утверждения феодальных отношений. Глава VI. Этническое самосознание мадьярской раннефеодальной народности (XII – начало XIII вв.). Заключение. Сведения об источниках. Библиография (3496 наименований). Для историков, этнологов, филологов и массового читателя, интересующегося историей народов Центральной Европы...

1512грн.

Чехи и восточные славяне (10-18 вв) в 2тт\1935-1947
Автор: Флоровский А.В.

Чехи и восточные славяне (10-18 вв) в 2тт\1935-1947

Редчайшее издание ученого-эмигранта (высланного в 1922 году) Антония Васильевича Флоровского,  историка, слависта, брата Г. В. Флоровского.  Издано в Праге в 1930-х и 40-х годах.2 тома...

3512грн.

Христианство в странах Вост Европы
Автор: Флоря Б.Н.\ред

Христианство в странах Вост Европы

В книге представлена картина религиозной жизни славянских и некоторых других сопредельных обществ после принятия ими христианства. Хронологически исследование охватывает столетие с середины X до середины XI в. Основное внимание авторов обращено на изучение взаимодействия различных культурных систем, на раскрытие механизма того, как осуществлялась рецепция христианской византийской и римской, культуры в новой среде, самосознание которой было сформировано иными установками, определяемыми языческим мировоззрением, на специфику местного восприятия христианских культурных традиций в различных сферах жизни в каждой из стран региона. Особо рассматривается миссионерская деятельность Восточной и Западной церкви в означенных областях и особенности славянской христианской книжности указанного времени...

1512грн.

Поворот у політиці.Схід.Європа від Сталіна до Гавела
Автор: Тисменяну В

Поворот у політиці.Схід.Європа від Сталіна до Гавела

У книзі застосовано порівняльний підхід для оцінки причин падіння комуністичних режимів у країнах Східної Європи (Албанія, Болгарія, Чехословаччина, Східна Німеччина, Угорщина, Польща, Румунія, Югославія), сучасного стану політичного відродження у цьому регіоні та перспектив демократичного розвитку у передбачуваному майбутньому. ..

251грн.

История архиепископов Салоны и Сплита
Автор: Сплитский Фома

История архиепископов Салоны и Сплита

Сочинение об истории архиепископской кафедры небольшого города Сплита на Адриатическом побережье Далмации, написанное в XIII веке архдиаконом местной церквии Фомой, вызывает особый интерес исследователей и любителей средневековой истории. Собранный автором уникальный исторический материал делает чтение этой книги полезным и занимательным...

2131грн.

Княжества Валахии и Молдавии конец XIV-начало XIX вв
Автор: Семенова Л Е

Княжества Валахии и Молдавии конец XIV-начало XIX вв

В книгу включены в дополненном и переработанном виде труды автора, написанные и опубликованные в разные годы по проблемам внешнеполитической истории Валахии и Молдавии с конца XIV до начала XIX в. Работы расположены в порядке хронологии рассматриваемых в них событий и фактов истории княжеств...

2131грн.

Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы и Закавказья. Тексты, перевод, коментарий
Автор: Подосинов А.В.

Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы и Закавказья. Тексты, перевод, коментарий

Публикуемая книга является очередным томом серии «Древнейшие источники по истории народов СССР», инициатором и создателем которой был член-корреспондент АН СССР В.Т. Пашуто. Книга включает латинский текст и русский перевод всех известий о территории нашей страны, содержащихся в произведениях великого римского поэта рубежа нашей эры Публия Овидия Назона. Особую источниковую ценность имеют его «Печальные песни» и»Послания с Понта», написанные во время ссылки на западное побережье Черного моря. В Приложении публикуются фрагменты некоторых произведений того же времени, авторство которых приписывалось Овидию. Издание снабжено вступительной статьей, подробным комментарием и указателями...

151грн.

Восточная Европа в римской картографической традици. Тексты. Перевод. Комментарий
Автор: Подосинов А.В.

Восточная Европа в римской картографической традици. Тексты. Перевод. Комментарий

В очередном выпуске свода "Древнейшие источники по истории Восточной Европы" публикуются памятники римской картографии, берущей свое начало от карты мира Марка Випсания Агриппы (I в.н.э.) и завершается монументальной "Певтингеровой картой" мира (последние века римской истории). В книге помещены также некоторые литературные произведения, представляющие собой описания карт ("Разделение круга земель", "Измерение провинций", "Космография" Юлия Гонория, "Космография" Равеннского Анонима и некоторые другие). Книга содержит репродукции карт, их описания, легенды карт и тексты литературных произведений, их русский перевод, а также подробный историко-филологический комментарий к литературным текстам и легендам карт...

1615грн.

Записки Янычара. Написаны Константином Михайловичем из островицы
Автор: Михайлович К.

Записки Янычара. Написаны Константином Михайловичем из островицы

В увлекательной форме автор «Записок янычара» Константин Михайлович из Островицы, серб по происхождению, повествует о своих приключениях в турецком плену, о быте, жизни, обычаях турецкого населения, о борьбе славянских народов против завоевателей. Интересно даны жизнеописание автора, его рассказы о головокружительной карьере в рядах турецкой армии.Книга — не только источник по средневековой истории, но и прекрасное литературное произведение...

215грн.

Показаны с 1 по 21 из 31 (2 страниц)